aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język niemiecki. Struktury gramatyczne, przykładowe zadania i odpowiedzi

niemiecki
przedmioty: język niemiecki

Gramatyka: rodzajnik, rzeczownik, zaimek, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, przyimek, czasownik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.

Język niemiecki - przykładowe zadania i odpowiedzi na sprawdzian szóstoklasisty


Struktury gramatyczne

RODZAJNIK

1. Użycie rodzajnika nieokreślonego, np. Das ist eine Lampe.

2. Użycie rodzajnika określonego, np. Die Lampe ist klein.

3. Użycie rzeczownika bez rodzajnika, np. Sie hat Hunger. Ich komme aus Polen.

RZECZOWNIK

1. Odmiana rzeczownika z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym w liczbie pojedynczej i mnogiej, w mianowniku, celowniku i bierniku, np. der Tisch, dem Tisch, den Tisch; die Kinder, den Kindern, die Kinder; ein Vater, einem Vater, einen Vater

2. Liczba mnoga rzeczowników, np. die Stühle, die Bücher, die Hotels

3. Rzeczowniki złożone, np. das Badezimmer, das Wörterbuch

4. Rzeczowniki określające zawód i wykonawcę czynności, np. die Lehrerin, der Maler

5. Rzeczowniki tworzone od bezokoliczników, np. das Tanzen, das Skifahren

6. Odmiana imion własnych, np. Evas Katze, Patricks Heft

7. Rzeczownik po określeniu miary i wagi, np. ein Kilo Äpfel, ein Liter Orangensaft

ZAIMEK

1. Zaimki osobowe w mianowniku, celowniku i bierniku, np. ich, mir, mich

2. Zaimek nieosobowy es

3. Zaimki dzierżawcze oraz ich odmiana w mianowniku, celowniku i bierniku, np. mein, sein, unser, Ihr

4. Zaimki wskazujące, np. dieser, diese, dieses (znajomość bierna)

5. Zaimki pytające, np. wie, wer, was, wann, welcher, was für ein, warum, wo, wohin, woher, wie viel

6. Zaimki nieokreślone, np. alle, etwas, jeder, man

PRZYMIOTNIK

1. Przymiotnik jako orzecznik, np. Das Fahrrad ist modern.

2. Przymiotnik jako przydawka, np. Ich habe eine rote Mütze (znajomość bierna).

3. Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika, np. schnell – schneller – der/die/das schnellste, am schnellsten; gut – besser – der/die/das beste, am besten

4. Przymiotniki utworzone od nazw krajów i części świata, np. deutsch, englisch

LICZEBNIK

1. Liczebniki główne, np. zehn, einhundert

2. Liczebniki porządkowe, np. der/die/das zehnte, der/die/das einhundertste

3. Użycie liczebników w oznaczeniu miary i wagi, powierzchni i objętości, np. zwei Kilometer, hundert Gramm

PRZYSŁÓWEK

1. Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków, np. schön – schöner – am schönsten; gern – lieber – am liebsten

2. Przysłówki czasu i miejsca, np. heute, gestern, dort, hier, oben, unten, rechts, links

PRZYIMEK

1. Najczęściej stosowane przyimki z celownikiem, np. bei (bei meiner Tante), mit (mit seinem Bruder), aus (aus der Schule), zu (zum Arzt), von (von meinem Vater)

2. Przyimki z biernikiem, np. für (für mich), ohne (ohne meine Schwester)

3. Przyimki z celownikiem i biernikiem, np. in, unter, auf, an, über, vor, hinter (Das Buch liegt auf dem Tisch. Ich stelle den Stuhl an den Tisch.)

CZASOWNIK

1. Formy czasowe: Präsens, Präteritum, Perfekt, np. Ich lerne Deutsch. Ich war gestern im Kino. Ich bin ins Kino gegangen. Ich habe viel gegessen.

2. Czasowniki sein i haben w czasie Präsens i Präteritum.

3. Czasowniki nieregularne ze zmianą samogłoski, np. helfen, lesen, schlafen

4. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, np. aufstehen, abfahren, erzählen

5. Czasowniki zwrotne, np. sich waschen, sich freuen

6. Czasowniki modalne w czasie Präsens oraz Präteritum: können, müssen, wollen, dürfen, sollen, mögen

7. Formy imiesłowowe czasownika Partizip II, np. gemacht, gekommen, vorbereitet

8. Tryb rozkazujący dla czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych, nierozdzielnie złożonych i zwrotnych, np. Gib mir das Buch! Setzt euch! Wiederholen Sie bitte! Steh bitte auf!

9. Rekcja najczęściej używanych czasowników, np. warten auf, sprechen über, fahren mit, danken für

SKŁADNIA

1. Zdania pojedyncze:
  • oznajmujące, np. Wir machen heute eine Klassenfahrt.
  • pytające, np. Gehst du ins Konzert? Was macht ihr?
  • rozkazujące, np. Komm zu mir!
2. Szyk wyrazów:
  • prosty, np. Lena fährt am Samstag nach Berlin.
  • przestawny, np. Am Samstag fährt Lena nach Berlin.
  • szyk zdania podrzędnie złożonego, np. Er sagt, dass seine Schwester krank ist.
3. Przeczenia:
  • nein, nicht, i ich miejsce w zdaniu, np. Gehst du morgen nicht auf die Party? Nein, ich gehe nicht auf die Party.
  • kein, jego odmiana w liczbie pojedynczej i mnogiej w mianowniku, celowniku i bierniku oraz jego miejsce w zdaniu, np. Er hat keine Zeit. Das ist kein Buch.
4. Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami, np. aber, denn, oder, und, sondern, deshalb (Wir bleiben zu Hause, denn das Wetter ist heute schlecht.)

5. Zdania podrzędnie złożone z najczęściej stosowanymi spójnikami, np. dass, weil, wenn, ob

Uwaga: W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Język niemiecki - przykładowe zadania i odpowiedzi na sprawdzian szóstoklasisty
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności