aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język angielski. Struktury gramatyczne, przykładowe zadania i odpowiedzi

angielski
przedmioty: język angielski

Gramatyka: czasownik, rzeczownik, przedimek, przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek, spójnik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.

Język angielski - przykładowe zadania i odpowiedzi

Struktury gramatyczne

CZASOWNIK

1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works

2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have

3. Czasowniki modalne:
can, np. I can dance. My mother can't drive a car. You can't watch this film. Can you help me?
could, np. Could you help me? I couldn't visit you yesterday.
must, np. I must finish it today. You mustn't ride a bike here.
should, np. You should learn more. Where should I put the shopping?
will, np. Will you do it for me?

4. Tryb rozkazujący, np. Open your books! Don't walk on the grass!

5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. live - lived - lived; go - went - gone

6. Imiesłów czynny, np. a girl wearing a blue T-shirt

7. Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, np. like, would like to, enjoy, hate, let's

8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look after, take off

9. Czasy gramatyczne:
• Present Simple, np. I get up at seven o'clock. The film starts at 8 p.m.
• Present Continuous, np. She is reading a book at the moment. What are you doing tomorrow?
• Present Perfect (ograniczony do mówienia o doświadczeniach swoich i innych osób), np. I have never travelled to Mexico. Have you done your homework?
• Past Simple, np. I went to the cinema yesterday. My mum saw you two days ago.
• Future Simple, np. I will go to the shop. I hope youl get better.

10. Konstrukcja "be going to", np. He's going to buy a new computer.

11. Konstrukcja "have to", np. He has to go to the dentist.

RZECZOWNIK

1. Nazwy rzeczy policzalnych i niepoliczalnych, np. a desk, water, money.

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. room - rooms, box - boxes, child - children.

3. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. Kate's notebook, the photo of my sister.

PRZEDIMEK

Przedimek, np. a dog, an apple, the sun, breakfast .

PRZYMIOTNIK

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. cold - colder - the coldest, beautiful - more beautiful - the most beautiful, good - better - the best.

2. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, her, their

PRZYSŁÓWEK

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly - more elegantly - the most elegantly, badly - worse - the worst.

2. Tworzenie przysłówka z przymiotnika, np. slow - slowly, good - well.

3. Przysłówki sposobu, częstotliwości, np. He usually comes late. Speak slowly.

ZAIMEK

1. Zaimki osobowe, np. I, me, they, them

2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours

3. Zaimki wskazujące, np. this, those

4. Zaimki pytające, np. who, how, why, which

5. Zaimki względne, np. who, which, that

6. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no

7. Zaimki one/ones w zdaniach typu I will take the blue one/ones

LICZEBNIK

1. Liczebniki główne, np. one, a hundred

2. Liczebniki porządkowe, np. first, 25th May

PRZYIMEK

1. Przyimki z określeniami miejsca, kierunku, odległości, np. next to the shop, on the left, in the north

2. Przyimki z określeniami czasu, np. on Saturday, in the morning, at 7 a.m.

3. Przyimki z określeniami sposobu, np. by car

4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. wait for, interested in

SPÓJNIK

Spójniki, np. and, or, because, when, before, so, after

SKŁADNIA
 
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple

2. Zdania rozkazujące, np. Come here! Don't close the door!

3. Zdania z podmiotem it, np. It is cold today.

4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new stadium in my town. There were many people in the park.

5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Give me some water.

6. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother lives in a big city and I live in the country.

7. Zdania podrzędnie złożone, np. He is sad because he lost his mobile. I know where they are. She went to the shop to buy a present for her friend.

8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. It's nice to meet you. He likes listening to music. I'm good at swimming.

9. Zdania wykrzyknikowe, np. What a surprise!

Język angielski - przykładowe zadania i odpowiedzi
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności