aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

2. Matematyka - opis, kryteria ocen, przykładowe zadania i odpowiedzi

matematyka
przedmioty: 2 - matematyka

Matematyka jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. W klasie VI szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania z zakresu matematyki określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI). Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki (I etap edukacyjny: klasy I–III).

Matematyka - przykładowe zadania i odpowiedzi na sprawdzian


Wymagania

Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne. Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności. Wymagania ogólne w sposób syntetyczny przedstawiają nadrzędne cele kształcenia i stanowią odpowiedź na pytanie, po co uczymy matematyki; ponadto informują, jak rozumieć podporządkowane im wymagania szczegółowe. Sposób spełniania wymagań szczegółowych jest wartościowy tylko wtedy, gdy przybliża osiągnięcie celów zawartych w wymaganiach ogólnych.

Forma zadań


Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda – fałsz oraz zadania na dobieranie.

Każde z zadań otwartych będzie sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności, opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
 • wykorzystanie i tworzenie informacji
 • modelowanie matematyczne
 • rozumowanie i tworzenie strategii.
Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

Kryteria ocen

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 1 punkt, 2 punkty, 3 punkty lub 4 punkty. Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania.

Poniżej przedstawiono przykładowe schematy punktowania rozwiązań zadań otwartych.

Zadanie, za rozwiązanie którego można otrzymać maksymalnie 4 punkty

4 pkt
 • rozwiązanie bezbłędne.
3 pkt
 • rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, rozwiązanie zostało doprowadzone do końca, ale zawierało błędy rachunkowe, usterki.
2 pkt
 • rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędnie.
1 pkt
 • rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania
lub
 • rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone do końca, a w trakcie pokonywania zasadniczych trudności zadania wystąpiły błędy rachunkowe, usterki.
0 pkt
 • rozwiązanie, w którym nie było istotnego postępu.

Zadanie, za rozwiązanie którego można otrzymać maksymalnie 3 punkty

3 pkt
 • rozwiązanie bezbłędne.
2 pkt
 • rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, rozwiązanie zostało doprowadzone do końca, ale zawierało błędy rachunkowe, usterki
lub
 • rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone do końca.
1 pkt
 • rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania
lub
 • rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone do końca, a w trakcie pokonywania zasadniczych trudności zadania wystąpiły błędy, usterki.
0 pkt
 • rozwiązanie, w którym nie było istotnego postępu.

Zadanie, za rozwiązanie którego można otrzymać maksymalnie 2 punkty

2 pkt
 • rozwiązanie bezbłędne.
1 pkt
 • rozwiązanie, w którym dokonano istotnego postępu, ale rozwiązanie zawierało błędy lub nie zostało doprowadzone do końca.
0 pkt
 • rozwiązanie, w którym nie było istotnego postępu.

Zadanie, za rozwiązanie którego można otrzymać maksymalnie 1 punkt

1 pkt

 • rozwiązanie, w którym podano poprawną odpowiedź.
0 pkt
 • rozwiązanie, w którym podano błędną odpowiedź lub nie podano odpowiedzi.

Matematyka - przykładowe zadania i odpowiedzi na sprawdzian

źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności