aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język włoski. Struktury gramatyczne, przykładowe zadania i odpowiedzi

wloski
przedmioty: język włoski

Gramatyka: rzeczownik, rodzajnik, liczebnik, przymiotnik, zaimek, przysłówek, przyimek i spójnik, czasownik, tryby i czasy, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.

Język włoski - przykładowe zadania i odpowiedzi


Struktury gramatyczne


RZECZOWNIK


1. Rodzaj męski rzeczownika, liczba pojedyncza i mnoga, np. il tempo, il programma, i film, gli studenti
2. Rodzaj żeński rzeczownika, liczba pojedyncza i mnoga, np. la donna, la foto, le città, le polacche
3. Podstawowe zdrobnienia, np. la mamma, il papà

RODZAJNIK

1. Rodzajnik określony, liczba pojedyncza i mnoga, np. il, la, gli, le
2. Rodzajnik nieokreślony, np. un, una

LICZEBNIK

1. Liczebniki główne, np. due, tre, cento, mille, duemila
2. Liczebniki porządkowe od 1 do 10, np. primo, secondo

PRZYMIOTNIK

1. Rodzaj męski i rodzaj żeński przymiotników, liczba pojedyncza i mnoga, np. buono, gialla, grande, interessanti
2. Przymiotniki nieodmienne, np. blu, viola, rosa
3. Regularne stopniowanie przymiotników
 • stopień równy, np. Mario è povero ma felice.
 •  stopień wyższy, np. Marco è più povero di Luigi. Gino è meno alto di Marco. Mario è così simpatico come Stefano.
 • stopień najwyższy względny i absolutny, np. Marco è il più ricco del mondo. Marco è ricchissimo.
4. Nieregularne stopniowanie przymiotników (maggiore, minore, migliore)
5. Miejsce przymiotnika w zdaniu, np. un gatto nero

ZAIMEK

1. Zaimki wskazujące rzeczowne i przymiotne questo, quello, np. Non fare questo! quest’animale, quella signora
2. Zaimki dzierżawcze rzeczowne i przymiotne, np. è mio, è il mio, il mio libro
 • użycie rodzajnika z zaimkami dzierżawczymi występującymi z rzeczownikami określającymi pokrewieństwo, np. mia sorella, la mia sorellina, la loro sorella, il mio zio preferito
3. Zaimki pytające rzeczowne i przymiotne, np. quale, quanto, chi, che cosa
4. Zaimki nieokreślone rzeczowne i przymiotne, np. qualche, nessuno, ogni, tanto, molto
5. Zaimki osobowe
 • w funkcji podmiotu, np. io, tu, noi, voi
 • w funkcji dopełnienia bliższego: formy nieakcentowane, np. mi, lo, vi, le, oraz formy akcentowane, np. me, te, lui, loro
 • w funkcji dopełnienia dalszego: formy nieakcentowane, np. ti, gli, le, ci, oraz formy akcentowane, np. a me, a lui, a voi, a loro
6. Zaimek względny prosty che

PRZYSŁÓWEK

1. Przysłówki czasu, miejsca i sposobu, np. oggi, qui, fuori, bene, male
2. Przysłówki zakończone na –mente, np. allegramente, facilmente, particolarmente
3. Stopniowanie nieregularne (bene – meglio)
4. Molto, tanto, troppo w funkcji przysłówka, np. Mi piace molto. Lisa piange troppo.
5. Wyrażenia przysłówkowe, np. a lungo, in fretta, di solito

PRZYIMEK I SPÓJNIK

1. Przyimki proste, np. di, a, in
2. Przyimki ściągnięte, np. della, nel, sullo, agli
3. Spójniki współrzędne, np. e, anche, o, ma, cioè, oraz podrzędne, np. che, se, perché, quando

CZASOWNIK

1. Czasowniki regularne i nieregularne I, II, III koniugacji, np. studiare, mettere, finire, andare, venire, dare
2. Czasowniki modalne volere, potere, dovere
3. Użycie czasownika piacere, np. Mi piace questo dolce. Mi piacciono questi libri.
4. Czasowniki zwrotne I, II, III koniugacji, np. chiamarsi, vestirsi
 • czasowniki zwrotne z czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym, np. Anna deve alzarsi presto. Anna si deve alzare presto.
5. Konstrukcje bezokolicznikowe bisogna, è necessario, np. Bisogna studiare molto. Oggi è necessario conoscere almeno una lingua straniera.
6. Cząstka ci z czasownikami essere i volere, np. Ci sono dei libri. Ci vuole un’ora.
7. Cząstka ci z czasownikiem avere, np. Ce l’ho. Non ce l’abbiamo.
8. Cząstka ci z czasownikiem mettere, np. Ci metto un’ora.

TRYBY I CZASY

1. Tryb oznajmujący
 • czas presente indicativo, np. Leggo un libro. Andiamo al cinema.
 • czas passato prossimo, np. Sono tornato a casa. Abbiamo mangiato la pasta.
 • czas imperfetto, np. Il tempo era bello.
 • czas futuro semplice, np. Partirò l’anno prossimo.
 • konstrukcja stare + gerundio, np. Sto studiando.
2. Tryb rozkazujący, np. Ascolta! Non parlare! Andiamo!
 • tryb rozkazujący z zaimkami osobowymi, np. Scusami! Ascoltatemi!
3. Tryb warunkowy prosty czasowników volere i piacere, np. vorrei, mi/ti piacerebbe

SKŁADNIA

1. Zdanie pojedyncze
 • zdanie oznajmujące, np. Vado al cinema.
 • zdanie pytające, np. Chi viene? Quando ci vediamo?
 • zdanie przeczące, np. Chiara non ha fame. Non ho visto nessuno.
2. Zdanie złożone
 • zdania złożone współrzędnie i podrzędnie ­ zdanie dopełnieniowe, np. Tutti sanno che lui ha molti problemi.
­ - zdanie względne z che, np. Mi piace la ragazza che mi hai presentato ieri.
­ - zdanie czasowe z mentre, quando, np. Mentre faccio la doccia, ascolto la radio.
­ - zdanie przyczynowe wprowadzone przez perché, np. Non sono uscito perché dovevo fare i compiti.
­ - zdanie przyzwalające z anche se, np. Anche se sono stanco, uscirò lo stesso.
3. Okres warunkowy: hipoteza prosta Se + presente + presente, np. Se piove non esco.

Uwaga:
W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Język włoski - przykładowe zadania i odpowiedzi

źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności