aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język rosyjski. Struktury gramatyczne, przykładowe zadania i odpowiedzi

rosyjski
przedmioty: język rosyjski

Gramatyka: rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, czasownik, przysłówek, przyimek, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.

Język rosyjski - przykładowe zadania i odpowiedzi


Struktury gramatyczne

RZECZOWNIK

1. Formy gramatyczne rzeczowników wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej, np. девочка, тётя, ученик, друг, mрамвай, окно, море z uwzględnieniem:
 • rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na -а (-я), np. дедушка, дядя
 • rzeczowników zakończonych na -ия, np. экскурсия, -ие, np. собрание
 • rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na miękką spółgłoskę, np. рубль
 • rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na «ь», np. мать, дочь
2. Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej określające nazwy osób w zależności od ich narodowości, zawodu, np. поляк, полька, учительница, врач
3. Rzeczowniki nieodmienne rodzaju nijakiego typu: кафе, такси, метро i rodzaju męskiego typu кофе
4. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej typu: мебель, молодёжь
5. Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej typu: брюки, каникулы, очки

PRZYMIOTNIK

1. Formy gramatyczne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych wszystkich rodzajów liczby pojedynczej i mnogiej, np. длинный, зимний
2. Stopniowanie przymiotników:
 • stopień wyższy, np. красивый – красивее, высокий – выше, хороший – лучше
 • złożone formy stopnia najwyższego, np. интересный – самый интересный
3. Krótka forma przymiotników w funkcji orzecznika, np. похож на дедушку

ZAIMEK

1. Formy gramatyczne zaimków:
 • osobowych bez przyimka i z przyimkiem: он – его – у него, она – её – у неё
 • pytających i względnych: кто, что, который, какой
 • dzierżawczych: мой, твой, наш, ваш, свой, их
 • wskazujących (forma mianownika): этот – тот, это – то, эта – та, эти – те, такой
 • określających: каждый
 • zaimka zwrotnego себя, wyrażenia друг друга
LICZEBNIK

1. Formy mianownika liczebników głównych od 1 do 1000
2. Związek liczebników głównych z rzeczownikami ze szczególnym uwzględnieniem liczebników 1, 2, 3, 4 oraz liczebników zakończonych na 1, 2, 3, 4, np. два часа, двадцать одна книга, тридцать четыре ученика
3. Formy liczebników porządkowych, np. 1-ое мая, 23-его декабря, пятый этаж

CZASOWNIK

1. Formy bezokolicznika zakończone na: -ть, -ти, -чь, np. читать, идти, мочь
2. Formy osobowe czasowników regularnych czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego z uwzględnieniem czasowników: петь, ехать, жить, любить
3. Formy osobowe czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego czasowników nieregularnych, np. бежать, дать, есть, хотеть
4. Formy osobowe czasowników zwrotnych typu: заниматься, мыться
5. Formy osobowe czasowników niedokonanych i dokonanych, np. покупать – купить
6. Formy trybu rozkazującego liczby pojedynczej i mnogiej, np. читай – читайте, z uwzględnieniem form nieregularnych, np. ешь – ешьте, пей – пейте
7. Formy trybu rozkazującego z wyrazami: давай, давайте

PRZYSŁÓWEK

1. Przysłówki miejsca i kierunku: здесь, там, дома, сюда, туда, домой, отсюда, оттуда
2. Przysłówki czasu, np. сейчас, сегодня, летом, днём, всегда
3. Przysłówki sposobu, np. хорошо, по-русски
4. Przysłówki stopnia i miary, np. очень, быстро, много
5. Stopień wyższy przysłówków, np. красиво – красивее, хорошо – лучше, плохо – хуже, много – больше

PRZYIMEK

1. Przyimki w konstrukcjach określających:
 • miejsce pobytu i znajdowania się osób i przedmiotów, np. у окна, в комнате, на пляже, около дома, перед школой, за столом, над полкой, под Москвой, (не)далеко от
 • kierunek ruchu lub czynności, np. в бассейн, из коридора, к доске, ко мне, от доски, под стол, со стадиона, с горы, на почту
 • czas, np. после обеда, с утра до вечера
 • przeznaczenie, np. книга для брата, деньги на билет
 • cel, np. идти за покупками
 • sposób, np. узнать по Интернету, говорить по телефону

SKŁADNIA

1. Zdania pojedyncze
 • oznajmujące, np. На стадионе был футбольный матч. ­ twierdzące, np. Да, это мой брат. ­ przeczące, np. Нет, у меня нет денег.
 • pytające: ­ z zaimkiem pytającym, np. Как тебя зовут? ­ bez zaimka pytającego, np. Ира дома? У тебя есть словарь? ­ niepełne zdania pytające zaczynające się od spójnika , np. А тебе?
 • rozkazujące, np. Помоги мне! Давай пойдём на стадион!
 • wykrzyknikowe, np. Как красиво!
2. Zdania złożone współrzędnie połączone spójnikami: и, а, но, или, np. Папа пришёл с работы, и мы пошли в кино. Мама готовит ужин, а Таня делает уроки.
3. Zdania złożone podrzędnie, np. Я не был на тренировке, потому что я заболел. Погода была плохая, поэтому мы не пошли на пляж.

Uwaga:
W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Język rosyjski - przykładowe zadania i odpowiedzi - nauka przed sprawdzianem
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności