aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język hiszpański. Struktury gramatyczne, przykładowe zadania i odpowiedzi

hiszpanski
przedmioty: język hiszpański

Gramatyka: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, zaimek, liczebnik, przymiotnik, przysłówek, przyimek i wyrażenia przyimkowe, spójnik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.

Język hiszpański - przykładowe zadania i odpowiedzi na sprawdzian dla szóstoklasistów


Struktury gramatyczne

CZASOWNIK

1. Czasowniki regularne, częściowo nieregularne i całkowicie nieregularne I, II i III grupy, np. hablar, comer, vivir, empezar, jugar, volver, conocer, pedir, hacer, tener, saber, decir, estar, ser, ir

2. Czasowniki zwrotne, np. lavarse, acostarse

3. Czasowniki typu llover, nevar (verbos impersonales)

4. Czasowniki typu gustar, encantar, doler

5. Tryby i czasy:
 • Presente de Indicativo, np. Trabaja en un hospital. Todos los días desayuno a las ocho. ¿Quieres un bocadillo? Mañana vamos al cine.
 • Pretérito Perfecto de Indicativo, np. Hoy he llegado tarde a clase. No he comido todavía.
 • Pretérito Indefinido, np. Ayer se levantaron temprano.
 • Modo Imperativo (forma afirmativa 2 os. l. poj. i 2 os. l. mn.), np. ¡Abre el cuaderno! ¡Levántate! ¡Leed el texto!
 • użycie Condicional Simple wyłącznie w zakresie struktury me/te/le/nos/os/les gustaría, np. Me gustaría ir a España.
6. Konstrukcje peryfrastyczne:
 • estar + gerundio, np. ¿Qué estás haciendo? Estoy hablando con mi hermana.
 • ir a + infinitivo, np. Vamos a jugar al tenis.
 • tener que, np. Tengo que estudiar.
 • haber que, np. Hay que comer fruta y verdura.
7. Użycie czasowników ser, estar i haber
 • ser: identyfikacja osoby lub przedmiotu; określenie narodowości, zawodu, pochodzenia, materiału, czasu, miejsca; cechy przedmiotu i osoby, np. Nosotros somos polacos. Soy estudiante. Soy de Alemania. Es de cristal. Son las diez. El tomate es rojo.
 • estar: określenie lokalizacji w przestrzeni, opis stanu, nastroju, samopoczucia, np. ¿Está Pedro en casa? La mochila está vacía. ¿Cómo estás? Estoy enfermo.
 • haber: wyrażenie istnienia i określenie lokalizacji w przestrzeni, np. Hay muchos estudiantes. En mi habitación hay dos lámparas.
RODZAJNIK

1. Rodzajnik określony, np. Los cuadernos están en la mochila.
 • formy ściągnięte z przyimkami a (al) i de (del), np. Voy al colegio. Vuelvo del colegio.
2. Rodzajnik nieokreślony, np. Lleva una camisa azul.

RZECZOWNIK

1. Liczba mnoga rzeczowników, np. silla – sillas, español – españoles, lápiz – lápices, el lunes – los lunes

2. Rodzaj naturalny i gramatyczny (umowny) rzeczowników, np. la madre, el padre, el estudiante, la estudiante, un cuadro, una puerta
 • wyjątki, np. el día, la radio, la mano
3. Potocznie używane formy skrócone, np. bici, tele

ZAIMEK

1. Zaimki osobowe
 • forma mocna (forma tónica), w funkcji podmiotu i z przyimkami: yo (mí), tú (ti), él, ella, usted, nosotros/-as, vosotros/-as, ellos, ellas, ustedes
 • forma nieakcentowana (forma átona) w funkcji dopełnienia bliższego: me, te, lo, la, nos, os, los, las, np. Te quiero. No la conozco.
 • forma nieakcentowana w funkcji dopełnienia dalszego: me, te, le, nos, os, les, np. Le voy a regalar flores.
 • zaimki w połączeniu z bezokolicznikiem, gerundio i czasownikiem w trybie rozkazującym, np. Quiero conocerla. / La quiero conocer. Se está peinando. / Está peinándose. Dame la pelota.
 • formy conmigo, contigo
2. Zaimki zwrotne, np. Me acuesto. Tengo que lavarme.

3. Zaimki wskazujące este, ese, aquel
 • nieodmienne (demostrativos neutros): esto
4. Zaimki dzierżawcze, forma nieakcentowana (forma átona), np. Mi hermano es alto.

5. Zaimek względny que

6. Zaimki pytajne qué, quién/-es, dónde, cuánto/-a/-os/-as, cómo, cuándo, cuál/-es

7. Zaimki nieokreślone alguno, ninguno, algo, nada, alguien, nadie
 • formy skrócone algún, ningún
LICZEBNIK

1. Liczebniki główne 0-100, np. tres coches, ochenta personas

2. Liczebniki porządkowe od 1 do 5
 • rodzaj męski i żeński, np. segunda calle, cuarto piso
 • formy skrócone, np. primer día, tercer piso
PRZYMIOTNIK

1. Liczba mnoga, np. pequeño – pequeños, joven – jóvenes

2. Rodzaj żeński, np. bonito – bonita

3. Formy skrócone buen, mal, gran

4. Zgodność przymiotnika z liczbą i rodzajem wyrazów określanych, np. pantalones negros

5. Stopniowanie przymiotników
 • regularne, np. caro – más caro – el más caro
 • nieregularne: grande – mayor – el mayor, pequeño – menor – el menor, bueno – mejor – el mejor, malo – peor – el peor
6. Konstrukcje porównawcze tan… como…; más… que

PRZYSŁÓWEK

1. Przysłówki miejsca, czasu, sposobu, ilości, częstotliwości, twierdzenia, np. aquí, hoy, bien, mucho, siempre, también

2. Przysłówki zakończone na -mente, np. rápidamente

3. Stopniowanie przysłówków, np. bien – mejor, mal – peor

PRZYIMEK I WYRAŻENIA PRZYIMKOWE

1. Przyimki, np. a, con, de, desde, durante, en, entre, hasta, para, por, sin, sobre

2. Wyrażenia przyimkowe, np. al lado de, debajo de, delante de, después de

SPÓJNIK

Spójniki, np. y, o, ni, pero, porque, como, si

SKŁADNIA

1. Zdania oznajmujące
 • twierdzące, np. Tengo muchos amigos.
 • przeczące, np. No, no soy de aquí.
2. Zdania pytające bezpośrednie, np. ¿Qué te pasa?

3. Zdania rozkazujące, np. ¡Abre el cuaderno!

4. Zdania wykrzyknikowe, np. ¡Qué frío!

5. Zdania bezosobowe z czasownikami haber, hacer, ser, np. Hay mucho ruido. Hace calor. Es miércoles.

6. Zdania współrzędnie złożone, np. Estoy cansado, pero quiero ayudarte.

7. Zdania podrzędnie złożone
 • dopełnieniowe ­ z trybem oznajmującym Indicativo, np. Creo que es muy simpático. ­ z bezokolicznikiem Infinitivo, np. Quiere visitarte mañana.
 • okolicznikowe ­ czasu, np. Cuando vuelvo a casa, preparo la comida. ­ celu, np. Estudio español para viajar a España. ­ miejsca, np. El colegio donde estudio es muy grande. ­ przyczynowo-skutkowe, np. Hoy no puedo salir porque tengo que estudiar.
 • względne, np. Esa chica que está en el jardín es mi prima Carmen.

Uwaga: W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Język hiszpański - przykładowe zadania i odpowiedzi na sprawdzian dla szóstoklasistów
źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Polityka Prywatności