Przedmioty na sprawdzianie
klasa VI szkoły podstawowej

przedmioty
Znaleziono wszystkich: 8
Język polski jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. Na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z zakresu języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI. Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą się też odnosić do wymagań przypisanych do I etapu edukacyjnego (klasy I-III).
Matematyka jest jednym z przedmiotów egzaminacyjnych na sprawdzianie w szkole podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze. W klasie VI szkoły podstawowej sprawdza się, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania z zakresu matematyki określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI). Poszczególne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też odnosić się do wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki (I etap edukacyjny: klasy I–III).
Gramatyka: czasownik, rzeczownik, przedimek, przymiotnik, przysłówek, zaimek, liczebnik, przyimek, spójnik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.
Gramatyka: rzeczownik, rodzajnik, zaimek przymiotny, liczebnik, przymiotnik, zaimek rzeczowny, czasownik, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik, składnia - zdanie proste, składnia - zdanie złożone. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.
Gramatyka: czasownik, rodzajnik, rzeczownik, zaimek, liczebnik, przymiotnik, przysłówek, przyimek i wyrażenia przyimkowe, spójnik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.
Gramatyka: rodzajnik, rzeczownik, zaimek, przymiotnik, liczebnik, przysłówek, przyimek, czasownik, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.
Gramatyka: rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, czasownik, przysłówek, przyimek, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.
Gramatyka: rzeczownik, rodzajnik, liczebnik, przymiotnik, zaimek, przysłówek, przyimek i spójnik, czasownik, tryby i czasy, składnia. Przykładowe zadania z rozwiązaniami.źródło: MEN, CKE
, portale edukacyjne
Termin główny, to 5 kwietnia 2016 r. (wtorek).
Termin dodatkowy, to 2 czerwca 2016 r. (czwartek).
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Podstawowe informacje o sprawdzianie, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2014/2015. Zasady ogólne, części oraz przebieg sprawdzianu, zadania i wyniki, zwolnienia dla laureatów konkursów i olimpiad.
Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.